Στους απόφοιτους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού

  • Πτυχιούχους ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι.
    • Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών
    • Τμημάτων Διατροφής, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Φυσικής Αγωγής, Παιδαγωγικών Σπουδών, Οικονομικών Σπουδών
    • Τμημάτων συναφών αντικειμένων
  • Κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς αντικειμένου