Σίτιση Μεταπτυχιακών Φοιτητών – Υπ. Διδακτόρων

Ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024

Η παροχή δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. Φ.5/68535/Β3/18-6-2012 (Β΄ 1965) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.» των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στην παροχή δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, θα υποβάλλονται από την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 έως τη Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023.

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές θα υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα sitisi.uoa.gr, ενώ οι Υποψήφιοι Διδάκτορες θα υποβάλλουν την αίτησή τους στο eprotocol.uoa.gr.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε το παρακάτω έγγραφο: