Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτούμενων μαθημάτων των δύο πρώτων εξαμήνων, ο φοιτητής αναλαμβάνει την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε θέμα επιδημιολογικής έρευνας, υπό την εποπτεία τριμελούς επιτροπής με ένα βασικό επιβλέπον μέλος. Ο κατάλογος των θεμάτων συντάσσεται από τη ΣΕ με βάση δεδομένα που παρέχονται από διδάσκοντες, άλλα μέλη ΔΕΠ ή υπηρετούντες σε φορείς υγείας/δημόσιας υγείας, ή με βάση δεδομένα υγείας που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Συμπεριλαμβάνονται, αφού αξιολογηθούν, προτάσεις από μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν εργασία σε δεδομένα που είναι ήδη διαθέσιμα σε αυτούς ή που επιθυμούν να συλλέξουν. Επιπλέον της κατάθεσης του κειμένου της διπλωματικής, η εργασία παρουσιάζεται σε ανοικτό ακροατήριο και οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν ικανοποιητικά σε σχόλια και ερωτήσεις.