Επιδημιολογία-Μεθοδολογία Έρευνας  II

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να:

 • γνωρίζουν και να κατονομάζουν τύπους μη παρεμβατικών και παρεμβατικών επιδημιολογικών ερευνών, τα πλεονεκτήματα, τους περιορισμούς και τις ιδιαιτερότητές τους
 • διαμορφώνουν και να διατυπώνουν με σαφήνεια ερευνητικά ερωτήματα
 • γνωρίζουν και να κατονομάζουν βασικές αρχές δειγματοληψίας
 • επιλέγουν τον κατάλληλο ερευνητικό σχεδιασμό ανάλογα με την ερευνητική υπόθεση, να διαμορφώνουν τις ομάδες σύγκρισης και να προσδιορίζουν τον τρόπο εκτίμησης της έκθεσης και του αποτελέσματος
 • ερμηνεύουν τα αποτελέσματα μιας επιδημιολογικής μελέτης
 • αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν τα είδη των συστηματικών και τυχαίων σφαλμάτων κατά τη συλλογή και ανάλυση των στοιχείων
 • αναγνωρίζουν και να διερευνούν την ύπαρξη συνέργειας μεταξύ εκθέσεων ως προς το μελετώμενο αποτέλεσμα
 • αξιολογούν τη μεθοδολογική επάρκεια μίας επιδημιολογικής έρευνας (παρεμβατικής ή μη παρεμβατικής) στη βιβλιογραφία
 • αξιοποιούν διεθνώς αναγνωρισμένα εργαλεία για την κριτική αξιολόγηση δημοσιευμένων επιδημιολογικών ερευνών
 • γνωρίζουν βασικές αρχές χρήσης και ανάλυσης μεγα-δεδομένων
 • γνωρίζουν βασικές αρχές διεξαγωγής ποιοτικών ερευνών

Περιεχόμενο μαθήματος

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει διαλέξεις, πρακτικές ασκήσεις και διαδραστικές συζητήσεις για τη διαμόρφωση ερευνητικών πρωτοκόλλων.

Το μάθημα οικοδομεί στις βασικές αρχές επιδημιολογίας που έχουν διδαχθεί οι φοιτητές στο Α’ εξάμηνο σπουδών, με τη λογική μετάβασης από τη θεωρία στην πράξη. Προχωρεί στην εμβάθυνση σε ειδικά θέματα σχεδιασμού, διεξαγωγής, ανάλυσης και κριτικής αξιολόγησης επιδημιολογικών ερευνών.

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Δειγματοληψία: επιλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος πληθυσμού
 • Στάθμιση αποτελεσμάτων (πρακτική άσκηση)
 • Συνέργεια (effect modification)
 • Συνέργεια (effect modification) (πρακτική άσκηση)
 • Επιλογή ερευνητικού σχεδιασμού
 • Επιλογή ερευνητικού σχεδιασμού (πρακτική άσκηση)
 • Συναγωγή αιτιότητας (causal inference ) – Directed Acyclic Graphs, DAGs
 • Συναγωγή αιτιότητας (causal inference ) – Directed Acyclic Graphs, DAGs (πρακτική άσκηση)
 • Εργαλεία συλλογής δεδομένων – Διαμόρφωση ερωτηματολογίων επιδημιολογικών ερευνών
 • Εργαλεία για την εκτίμηση σφαλμάτων στις επιδημιολογικές έρευνες
 • Κριτική αξιολόγηση κλινικών δοκιμών (εργαλείο Cochrane Risk of Bias v.2, Rob2)
 • Κριτική αξιολόγηση προοπτικών μελετών
 • Κριτική αξιολόγηση μελετών ασθενών-μαρτύρων
 • Κριτική αξιολόγηση κλινικών δοκιμών (Rob2) (πρακτική άσκηση)
 • Μεγα-δεδομένα (Big data) – propensity scoring
 • Βασικές αρχές διεξαγωγής ποιοτικών ερευνών
 • Σύνταξη εντύπου ενημερωμένης συγκατάθεσης
 • Διαδικασία υποβολής επιστημονικής δημοσίευσης
 • Συζήτηση ερευνητικών πρωτοκόλλων
Κατηγορία: