Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 3. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17  ή εναλλακτικά πρωτοκολλημένη αίτηση προς το ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση του πτυχίου από ίδρυμα της αλλοδαπής, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του από το ΠΜΣ χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης, στην περίπτωση που δεν προσκομίσει αναγνώριση του πτυχίου του από το ΔΟΑΤΑΠ μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας σπουδών στο ΠΜΣ και αφού εξαντληθούν όλα τα νόμιμα μέσα παράτασής της.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 5. Βιογραφικό σημείωμα
 6. Δύο συστατικές επιστολές
 7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας
 8. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 10. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας φοίτησης, χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης.
 11. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 12. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, όπως αυτό αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών από ίδρυμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας ή βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.
 13. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι τα έγγραφα που προσκομίζει μαζί με την αίτηση της υποψηφιότητας είναι έγκυρα.

  Ειδικά για τους φοιτητές μερικής φοίτησης απαιτούνται επίσης:

 14. για μερική φοίτηση λόγω εργασίας: σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη που πιστοποιεί εργασία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών την εβδομάδα.
 15. για μερική φοίτηση για άλλους λόγους: δικαιολογητικά κατά περίπτωση

Έγγραφα