Ελένη-Κλεάνθη (Κλέα) Κατσουγιάννη

Ονοματεπώνυμο:     ΕΛΕΝΗ-ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΑ) ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗ

Παρούσα Θέση:
Καθηγήτρια Ιατρικής Στατιστικής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ και Professor of Public Health, King’s College London

Εκπαίδευση:

  • Πτυχίo Μαθηματικoύ Τμήματoς Παvεπιστημίoυ Πατρώv (1976).
  • Master of Science στη Στατιστική, Παvεπιστήμιo Brunel, Αγγλία (1977)
  • Μετεκπαίδευση στηv Κoιvωvική Στατιστική, London School of
  • Economics and Political Science, Αγγλία (Πιστoπoιητικό) 1977-78.
  • Διδακτoρική Διατριβή, Iατρική Σχoλή Παvεπιστημίoυ Αθηvώv, 1982.

Επιστημονική σταδιοδρομία:

1979-1982  Ερευvητής, Εθvικό Κέvτρo Κoιvωvικώv Ερευvώv.

1980-1981 Επιστημovικός Συvεργάτης, Εθvικό Μετσόβειo Πoλυτεχvείo.

1985 Research Fellow, Τμήμα Επιδημιoλoγίας, Σχoλή Δημόσιας Υγείας, Παvεπιστήμιo Harvard, Βoστώvη, ΗΠΑ.

1990-1999 Επισκέπτρια Λέκτορας Επιδημιολογίας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Harvard, Βοστώνη ΗΠΑ.

1981- Επιστημovικός Συvεργάτης (1981-82), Λέκτoρας (1982-89), Επίκoυρη Καθηγήτρια (1989-1997), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (1997-2006), Καθηγήτρια (2006-), Εργαστήριo Υγιειvής, Επιδημιoλoγίας και Ιατρικής  Στατιστικής ΕΚΠΑ.

 2013- Professor of Public Health, Department of Primary Care & Public
Health Sciences and Environmental Research Group, King’s College London

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Προπτυχιακό επίπεδο

1981- Συμμετoχή στη διδασκαλία υποχρεωτικών μαθημάτωv: α)  “Iατρική Στατιστική” στoυς φoιτητές της Iατρικής Σχολής (Συντονίστρια από το 2012). β)  “Βιoστατιστική” στoυς φoιτητές τoυ Τμήματoς Οδovτιατρικής (Συvτovίστρια από τo 1984 μέχρι το 2012).

1983+ Οργάνωση και διδασκαλία ή συμμετoχή στη διδασκαλία μαθημάτων Επιδημιολογίας/ Μεθοδολογίας έρευνας/ Βιοστατιστικής σε φοιτητές άλλων Τμημάτων του ΕΚΠΑ, άλλων ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Μεταπτυχιακό επίπεδο

1998- Συμμετοχή στην οργάνωση και διδασκαλία των μαθημάτων «Βιοστατιστική», « Μεθοδολογία ΄Ερευνας», «Μετα-ανάλυση» και «Επιδημιολογία» στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοστατιστική» του ΕΚΠΑ (Ιατρική Σχολή και Τμήμα Μαθηματικών).

1990+  Συμβoλή στηv διδασκαλία άλλων ΠΜΣ του ΕΚΠΑ και άλλων ΑΕΙ, τωv μεταπτυχιακώv σεμιvαρίωv τoυ Εργαστηρίoυ Υγιειvής, Επιδημιoλoγίας και Ιατρικής Στατιστικής και περισσότερων από 50 μετεκπαιδευτικών σεμιvαρίων άλλων Πανεπιστημίων και φορέων

2012- 2013 & 2013-14 Διδασκαλία του Μαθήματος Environmental Epidemiology στα ΠΜΣ του Cyprus International Institute for Environmental and Public Health (συνεργασία  του Πανεπιστημίου Harvard με την Κύπρο) στο  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Επίβλεψη 10 Διδακτορικών Διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί και 3 που βρίσκονται σε εξέλιξη και συμβολή σε περίπου 40. Επίβλεψη περίπου 25 Διπλωματικών Εργασιών του ΠΜΣ Βιοστατιστική.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Περιβαλλοντική Επιδημιολογία (με έμφαση στις επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία), Επιδημιολογία Καρκίνου, Μεθοδολογία Έρευνας

Δημοσιεύσεις

Μονογραφίες και βιβλία: 6

Εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές: >200

Αναφορές (Citations): >20,000; h-index: 71 (Πηγή: Google Scholar, 16/12/2016)

Συμμετοχή σε Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας

Μέλος σε περίπου 40 Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας (30 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας- Π.Ο.Υ.). Πρόεδρος του Technical Working Group on Research Needs in the Framework of the European Environment and Health Strategy 2003-04. Μέλος της 8-μελούς Scientific Advisory Committee της Π.Ο.Υ. για το Πρόγραμμα “Evidence on health aspects of air pollution to review EU policies” που συμβούλευσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικά με τα όρια των ατμοσφαιρικών ρύπων 2011-2013. Μέλος της ΜΟΔΙΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ερευνητικά προγράμματα (επιχορηγούμενα)

Επιστημονική υπεύθυνη σε 45 ερευνητικά προγράμματα, από τα οποία 24 χρηματοδοτήθηκαν από την Ε.Ε. Συντονίστρια σε  6 πολυκεντρικά Ερευνητικά προγραμμάτα της Ε.Ε.

ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της ΜΗΚΥΟ ECOCITY που έχει ως αντικείμενο την προστασία του Αστικού Περιβάλλοντος. Συμμετοχή σε πολλές ημερίδες για το ευρύ κοινό με αντικείμενο θέματα αστικού περιβάλλοντος. Παρουσίαση σε Συνεδριάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής ως εμπειρογνώμων. Συμμετοχή σε πολλές Επιτροπές διεθνών Οργανισμών και Ελληνικών Υπουργείων.