Α. Βιοστατιστική

Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Κ. Κατσουγιάννη

Διατμηματικό ΠΜΣ, που διοργανώνεται από την Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το 1998 και αποτελεί ένα από τα δύο παλαιότερα ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής. Το ΠΜΣ «ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ», έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, την προαγωγή της γνώσης και την έρευνα στη στατιστική μεθοδολογία, όπως εφαρμόζεται στην ιατρική και τις άλλες επιστήμες υγείας. Στοχεύει να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της εφαρμοσμένης στατιστικής στις επιστήμες υγείας, με στόχο να συμβάλλουν υπεύθυνα και ουσιαστικά στο σχεδιασμό, τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων διαφόρων τομέων της ιατρικής και των άλλων επιστημών υγείας, στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση καθώς και στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων μεθόδων Βιοστατιστικής. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα biostatistics.med.uoa.gr

Β. Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου

 

Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Α. Λινού

Διατμηματικό – Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα που διοργανώνεται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Κρήτης. Το ΠΜΣ έχει ως σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, την προαγωγή της γνώσης και την έρευνα σε επιστημονικές περιοχές της Εκτίμησης και Διαχείρισης Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου όπως και της έρευνας στον χώρο της Υγείας. Στόχος του είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της εκτίμησης, πρόληψης και διαχείρισης επαγγελματικών, περιβαλλοντικών και φαρμακευτικών κινδύνων στην υγεία του πληθυσμού.

Γ. Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας

Επιστημονική Υπεύθυνη: Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Νάσκα

Διατμηματικό ΠΜΣ, που διοργανώνεται από την Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας της

Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθηνών.  Το ΠΜΣ «Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας» έχει ως αντικείμενό του την εκπαίδευση, την προαγωγή της γνώσης και την έρευνα στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας. Ειδικότερα, σκοπός του είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο του σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, καθώς και του σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης πολιτικών Προαγωγής Υγείας στη χώρα μας.