Το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής ιδρύθηκε το 1933. Σήμερα υπάγεται στον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής − Ψυχιατρικής και Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και ειδικές διαγνωστικές ανάγκες για θέματα τα οποία εμπίπτουν στα κύρια γνωστικά αντικείμενα της δραστηριότητάς του, δηλαδή στην Επιδημιολογία και Μεθοδολογία της Έρευνας, στην Προληπτική Ιατρική και τη Δημόσια Υγεία, την Ιατρική Στατιστική και την Ιατρική της Εργασίας, καθώς και σε πιο εξειδικευμένα αντικείμενα, που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των Ειδικών Μονάδων Έρευνας ή/και Ειδικών Διαγνωστικών Μονάδων.

Αναλυτικότερα, σκοπούς του Εργαστηρίου αποτελούν:

  • α) Η κάλυψη διδακτικών αναγκών, με την εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και την εκπαιδευτική υποστήριξη άλλων τμημάτων, καθώς και την εκπαίδευση μεταπτυχιακών σπουδαστών της Ιατρικής Σχολής και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων
  • β) Η ανάπτυξη μεθοδολογίας και η προαγωγή της έρευνας κυρίως αλλά όχι μόνο στα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρθηκαν παραπάνω
  • γ) Η εξυπηρέτηση διαφόρων κοινωνικών αναγκών, σχετικών με τα θέματα με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο και οι Μονάδες του, όταν και όποτε ζητείται ή κρίνεται αναγκαία η συγκεκριμένη συνδρομή
  • δ) Η επιστημονική συνεργασία και παροχή υπηρεσιών σε κρατικούς φορείς υγείας (Υπουργεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νοσοκομεία κ.ά.) σε ειδικά θέματα Δημόσιας Υγείας, σχετικά με τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου
  • ε) Η υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού σε θέματα Δημόσιας Υγείας (πρόληψη, προαγωγή και αγωγή υγείας, επιδημιολογική επιτήρηση κ.λπ.)
  • στ) Η παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών σε ιδιώτες
  • ζ) Η συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και με επίσημους διεθνείς ή ελληνικούς οργανισμούς, για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και κοινωνικούς σκοπούς, συναφείς με τα επιστημονικά αντικείμενα του Εργαστηρίου
  • η) Η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων