Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας

e-communityhealthcare.med.uoa.gr
healthpromotion.med.uoa.gr

Υπεύθυνος: Καθηγητής Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής Γιάννης Τούντας

Ιδρύθηκε το 1998 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και υπάγεται στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του τομέα της Κοινωνικής Ιατρικής.
Οι δραστηριότητες του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας επικεντρώνονται στους τομείς της έρευνας, της διδασκαλίας και της εφαρμογής προγραμμάτων σχεδιασμού, οργάνωσης, διοίκησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας και των προγραμμάτων Προαγωγής – Αγωγής Υγείας.

Ιπποκράτης – Σύστημα Ανίχνευσης Επιδημιών

epidect.gr

Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Γιώτα Τουλούμη

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο «Ιπποκράτης – Σύστημα Ανίχνευσης Επιδημιών». Το έργο εντάσσεται στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕΕ.

Το έργο αποτελεί σύμπραξη του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΥΕΙΣ-ΕΚΠΑ) με τον ΟΚΑΝΑ και την ελληνική τεχνολογική εταιρεία InDigital Α.Ε..

Πρωταρχικός στόχος του έργου ήταν η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αυτοματοποιημένου συστήματος έγκαιρης και αξιόπιστης ανίχνευσης επιδημικών εκρήξεων, καθώς και αλγορίθμου εκτίμησης ατομικού κινδύνου μόλυνσης εστιάζοντας στον HIV και τις ηπατίτιδες Β και C και στην εφαρμογή τους στους ΧΕΝ που εξυπηρετούνται από τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).