Α. Υγιεινή και Επιδημιολογία στο χώρο του Νοσοκομείου (6ο, 8ο, 10ο, 12ο Εξάμηνο)

Εφαρμοσμένη επιδημιολογία και βιοστατιστική στον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων, Επιδημιολογία και πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων από ειδικά παθογόνα, Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας και πολιτική χρήσης αντιβιοτικών, Επιδημιολογία και πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων που σχετίζονται με διαγνωστικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις (ορισμός-ταξινόμηση ανά σύστημα) , Επιδημιολογία και πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, Επιδημιολογία και πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων σε επαγγελματίες υγείας, Απολύμανση – Αποστείρωση, Οργάνωση προγραμμάτων ελέγχου νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Β. Υπηρεσίες Υγείας (6ο, 8ο, 10ο, 12ο Εξάμηνο)

Χαρακτηριστικά των υπηρεσιών υγείας (Υ.Υ), Σχεδιασμός Υ.Υ., Οργάνωση Υ.Υ., Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Νοσοκομειακή περίθαλψη, Αξιολόγηση Υ.Υ., Εξασφάλιση ποιότητας Υ.Υ., Διοίκηση Υ.Υ., Συστήματα υγείας διεθνώς, Γενικές αρχές οικονομίας της υγείας, Μορφές χρηματοδότησης Υ.Υ., Ιστορική εξέλιξη των Υ.Υ. στην Ελλάδα, Συστήματα Υγείας – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Συστήματα Υγείας – νοσοκομεία, Ασφαλιστικές παροχές Υ.Υ., Ιδιωτικός τομέας Υ.Υ.

Γ. Ιατρική της Εργασίας (6ο, 8ο, 10ο, 12ο Εξάμηνο)

Διατομεακό μάθημα, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας.

Το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στο πλαίσιο του μαθήματος καλύπτει τις παρακάτω θεματικές:

Ιστορική εξέλιξη αντικειμένου Ιατρικής Εργασίας, Θέματα ιατρικής ειδικότητας και ρόλος του Ειδικού Ιατρού Εργασίας, Επιδημιολογία επαγγελματικών νόσων, Ειδικά μεθοδολογικά ζητήματα εκτίμησης και διαχείρισης επαγγελματικού κινδύνου, Πηγές στοιχείων στην επαγγελματική επιδημιολογία, Επιδημιολογικοί σχεδιασμοί στη διερεύνηση επαγγελματικών νόσων, Προοπτικές μελέτες θνησιμότητας, Προγράμματα διαλογής για πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, Επαγγελματικό ατύχημα – εργονομικοί παράγοντες επαγγελματικού κινδύνου, Επαγγελματικοί καρκίνοι, Φυσικοί παράγοντες κινδύνου στο επαγγελματικό περιβάλλον, Χημικοί, βιολογικοί, ψυχο-κοινωνικοί παράγοντες κινδύνου στο εργασιακό περιβάλλον, Προβλήματα αναπαραγωγής και εργασία, Ειδικά προβλήματα των γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον, Εργατικό δίκαιο – νομικά θέματα τεκμηρίωσης επαγγελματικής νόσου, Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικων εργασιών

Δ. Γενική Ιατρική (1ο, 3ο, 5ο, 7ο, 9ο & 11ο Eξάμηνο)

Εισαγωγή στον τρόπο παροχής φροντίδας κατά την πρώτη επαφή του ασθενή με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας-ΠΦΥ) – Παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας στον πληθυσμό ευθύνης του γενικού γιατρού – Προληπτικές παρεμβάσεις – Συνήθη οξέα και χρόνια προβλήματα των ασθενών – Εκτίμηση ηλικιωμένων – Πολυφαρμακία – Κατευθυντήριες οδηγίες – Τεκμηριωμένη Ιατρική και Ιατρική ακριβείας.
Μέσα από τα μαθήματα οι φοιτητές θα κατανοήσουν τις βασικές έννοιες που χαρακτηρίζουν την Γενική Ιατρική και θα εξοικειωθούν με την διαγνωστική διαδικασία και εφαρμογή μεθόδων, εργαλείων και κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων των ασθενών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.